LEVERINGSVOORWAARDEN

– Wanneer u uw bestelling plaatst, wordt u de wijze van levering (door een transporteur of via pakket) meegedeeld. Leveringen worden altijd ongemonteerd en verpakt geleverd tot aan de drempel begane grond tenzij anders schriftelijk overeengekomen. 

– Klant dient er zelf zorg te dragen dat het gekochte product te allen tijde binnen kan. Indien dit onmogelijk is kan er geen restitutie van aan en/of betaling worden ontvangen.

 
– De gemiddelde levertijd van producten en meubels zijn 3 tot 12 weken, afhankelijk van de leverancier en de voorraad. Bij overmacht kan dit termijn worden verlengd tot 2 gelijke termijnen van 3 maanden. Doordat Tidor Luxury Interiors Group BV met verschillende leveranciers samenwerken kan het zo zijn dat sommige producten nageleverd worden.

– Bij annulering van kopende partij wordt er geen restitutie gegeven.

– Bij showroommodellen geldt er geen garantie.

– Matrassen, toppers, boxsprings, hoofd/voet- borden, plaids en (sier)kussens, mogen niet worden omgeruild i.v.m. hygiëne.

– Op maatwerk wordt geen restitutie gegeven. 


– Levering via pakket: De levering van uw bestelling zal gebeuren door een bezorger gespecialiseerd in expresleveringen. De pakjes worden aan uw voordeur geleverd. De prijzen zijn exclusief levering op een verdieping en exclusief installatie. Uw bestelling wordt via pakket geleverd binnen 15 werkdagen (indien voorradig) na de datum die bij de bestelling vermeld werd.

– Levering door transporteur/bezorgers: De levering van uw bestelling zal door een transporteur uitgevoerd worden die gespecialiseerd is in de levering van meubels. Uw meubels zullen goed verpakt zijn of op een pallet staan, met het oog op een maximale bescherming.

 
– De koper dient te controleren of de door hen bestelde producten, in het bijzonder voor wat betreft de afmetingen en het volume, via de toegangswegen op de gewenste plaats geleverd kunnen worden. De transporteur moet het mogelijk gemaakt zijn de producten af te kunnen leveren en zijn werk kan verrichten. Indien dit niet het geval is bij de levering, dan zal de transporteur genoodzaakt zijn het product tot aan de drempel te leveren en niet verder.

– De voorraadartikelen worden in Nederland geleverd binnen een gemiddelde termijn van 3 weken na bevestiging van de bestelling, en in de andere landen 5 weken na bevestiging van de bestelling.

– Op de offerte aanvaard door de koper en Tidor Luxury Interiors Group BV dient de koper de hindernissen voor een levering via de normale toegangswegen (trappen, lift, deuren op de overloop) op de bestelbon te vermelden en ze te herhalen aan de transporteur.

– Indien de transporteurs/ bezorgers van Tidor Luxury Interiors Group BV de producten niet op de overeengekomen datum kunnen leveren, door afwezigheid van de koper of gebrek aan informatie over de noodzaak van specifieke leveringsmiddelen, kan Tidor Luxury Interiors Group BV bijkomende leveringskosten aanrekenen.


– De risico’s van het product gaan op de koper over bij levering of bij de eerste aanbieding van de producten door de transporteurs van Tidor Luxury Interiors Group BV op de met hen overeengekomen leveringsdatum.

– Indien de producten van eenzelfde bestelling op verschillende data beschikbaar zijn, zal Tidor Luxury Interiors Group BV aan de koper voorstellen, zijn bestelling op te splitsen. Ingeval van opgesplitste levering zal de deelname in de leveringskosten toegepast worden op elk deel van de -bestelling. Indien de koper geen opgesplitste levering wenst, zal de levering gebeuren op de datum waarop de totaliteit van de bestelde producten beschikbaar is.

– In overeenstemming met de bepalingen van het Consumentenrecht, kunnen de consumenten de bestellingen annuleren, indien de leveringsdatum vermeld bij de bestelling meer dan 21 dagen -overschreden wordt, behalve ingeval van overmacht.
Er wordt alleen rekening gehouden met de annuleringen die per aangetekend schrijven met ontvangstbevestiging, binnen de 60 werkdagen na het verstrijken van de geplande leveringstermijn of -datum en vóór de levering van de betreffende producten door Tidor Luxury Interiors Group BV, ontvangen worden.

– Bestellingen/aankopen dienen binnen 8 dagen (geen werkdagen) te worden geretourneerd met een geldig aankoop bon. Afgeprijsde artikelen, sierkussens en plaids worden niet retour genomen. Klant zal ter waarde van deze teruggenomen producten een tegoedbon ontvangen.

 

– Bij de levering dient de koper al het nodige te doen, om eventuele schade, ontbrekende stukken, defecten of andere zichtbare gebreken of niet-overeenstemmingen van de op zijn bestelling geleverde producten te ontdekken. De koper moet in het bijzonder de staat van de verpakkingen en het aantal colli controleren, evenals de hoeveelheid, de referenties, de staat en de kenmerken van de producten.

Ingeval van klachten dient de koper binnen 5 werkdagen contact op te nemen met Tidor Luxury Interiors Group BV.

Op straffe van ontvankelijkheid van zijn aanvraag dient de koper:

•       bij schade en ontbrekende stukken, op de leverbon, duidelijke en gemotiveerde bezwaren te formuleren, algemene bezwaren van het type “onder voorbehoud van het uitpakken” volstaan niet,

•       zijn bezwaren voor schade of ontbrekende stukken, per aangetekend schrijven met ontvangstbevestiging, te bevestigen aan Tidor Luxury Interiors Group BV, Hoge ham 61, 5104 JB Dongen, binnen de 3 dagen incl.weekend na de levering, feestdagen niet inbegrepen.

De koper moet bovendien de werkelijkheid van de vermelde klachten kunnen verantwoorden en aan Tidor Luxury Interiors Group BV of aan elke door hen gemachtigde persoon, de mogelijkheid bieden, de klachten te controleren. De koper mag hiertoe geen derde laten tussenkomen.

Wanneer de klachten aanvaard worden, kan het defecte of niet-conforme product omgeruild worden. Indien het product niet meer in voorraad is bij Tidor Luxury Interiors Group BV of bij haar leveranciers, zal een tegoedbon worden afgegeven. Het geretourneerde product moet in perfecte staat, in zijn oorspronkelijke verpakking en met al zijn toebehoren aan de transporteurs of  aan Tidor Luxury Interiors Group BV overhandigd worden. Spontane retours zonder het akkoord van Tidor Luxury Interiors Group BV worden niet aanvaard.

– De koper/afnemer draagt het risico voor schade door:

• onjuistheden in de door de verkoper verlangde controle, wat de afmetingen betreft, om het gekochte product op de des gewenste plek te kunnen leveren. 

• onjuistheden in de door de koper verlangde constructies en werkwijzen;

• gebreken aan de (on)roerende zaak waaraan het werk wordt gedaan;

  • gebreken in materialen of hulpmiddelen die door de koper ter beschikking zijn gesteld.

– De koper informeert de verkoper over bijzondere omstandigheden die bijv. het gebruik van een lift of een vouwtrap noodzakelijk maken. Partijen spreken af wie 

de kosten en het risico van het gebruik van de bijzondere hulpmiddelen draagt. Als de koper deze informatie niet heeft gegeven, zijn de kosten van het gebruik van bijzondere hulpmiddelen voor zijn/ haar rekening.

– De koper zorgt ervoor dat door derden uit te voeren werkzaamheden en/of leveringen tijdig en goed gebeuren, zodat de uitvoering van het werk van de transporteurs daarvan geen vertraging krijgt. Als er toch vertraging ontstaat, dan meldt de afnemer dat tijdig aan de ondernemer. Indien dit niet tijdig gebeurt, dan is verkoper genoodzaakt kosten in rekening te brengen. 

– De koper zorgt ervoor dat de plaats van aflevering goed bereikbaar en tijdig beschikbaar is en dat al het mogelijke wordt gedaan om een vlotte op-/aflevering mogelijk te maken. 

– Als de start of de voortgang van het werk vertraagd wordt door omstandigheden zoals in dit artikel genoemd, moet de koper de schade die de ondernemer daardoor lijdt vergoeden, als deze omstandigheden de koper kunnen worden toegerekend.

– De koper zorgt goed voor de artikelen, materialen en gereedschappen van de ondernemer die zich ter plaatse van het werk bevinden.

– De koper die tegen het uitdrukkelijke advies van de verkoper toch wil dat de transporteur bepaalde werkzaamheden verricht, is zelf aansprakelijk voor de hierdoor ontstane schade/ risico’s.

– Annulering van de bezorging dient minimaal 24 uur voor de geplande datum te worden geannuleerd. Bij niet tijdige annulering zijn wij genoodzaakt kosten hiervoor in rekening te brengen.

– Kosten die ontstaan doordat de koper in gebreke is gebleven de uitvoering of voortgaan van het werk mogelijk te maken, komen voor rekening van de koper.

– Meerwerk en/of minderwerk zal naar billijkheid worden verrekend.

Onder meerwerk wordt o.a. verstaan: alle werkzaamheden en leveranties, die niet in de overeenkomst zijn begrepen en die door de afnemer worden verlangd.

Onder minderwerk wordt verstaan: het deel van de overeenkomst dat met instemming van beide partijen niet wordt uitgevoerd.

Tidor Luxury Interiors Group BV gaat er vanuit en heeft u erop gewezen dat de overhandigde Algemene Voorwaarden en de aanvullende leveringsvoorwaarden zijn doorgenomen.